Now loading.
Please wait.

Menu

+48 76 745 03 81

biuro@eucofinanse.pl

Komunikacja z Akcjonariuszami

HomeKomunikacja z Akcjonariuszami
HomeKomunikacja z Akcjonariuszami

W związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji nr 4/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. niniejszym informujemy, iż uprawdopodobniono stosowanie przez EuCO Finanse S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na:

1. wprowadzaniu w błąd co do proporcji pomiędzy całkowitym kosztem pożyczki a całkowitą kwotą pożyczki,

2. bezpodstawnym dodatkowym doliczaniu w Warunkach Finansowania, w ramach Całkowitej Kwoty do Zapłaty Opłaty za Poręczenie za pierwszy miesiąc obowiązywania Umowy o Udzielenie Poręczenia, uwzględnionej już w całkowitym koszcie pożyczki (Całkowitym Koszcie Finansowania),

3. nieobniżaniu, w przypadku spłaty przez konsumenta pożyczki przed terminem określonym w Umowie Finansowania, całkowitego kosztu pożyczki proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 4/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl.

W związku z powyższym, konsumenci, których umowa pożyczki:

I. zakończyła się (została spłacona) – mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych kosztów. Dotyczy to zarówno konsumentów, których pożyczka została spłacona w terminie ustalonym w Umowie Finansowania, jak i tych, których pożyczka została spłacona przed terminem ustalonym w Umowie Finansowania.

II. nadal obowiązuje – mogą złożyć wniosek o zawarcie aneksu do Umowy Finansowania, w którym konsumentowi przeliczone zostaną koszty pożyczki uwzględniające prawidłową podstawę obliczenia. Jednocześnie EuCO Finanse S.A. zastrzega, że wszystkie obowiązujące pożyczki bez względu na zawarcie aneksu, będą aktualnie rozliczane zgodnie z prawidłowymi zasadami, w sposób zapewniający ich zgodność z przepisami prawa.

Wniosek o zwrot nadpłaconych kosztów wraz z podaniem rachunku bankowego do zwrotu, bądź wniosek o zawarcie aneksu do Umowy Finansowania, należy złożyć:

• w formie pisemnej – wysłać na adres siedziby EuCO Finanse S.A. (ul. Kolbego 18, 59-220 Legnica), lub

• pocztą elektroniczną na adres:  biuro@eucofinanse.pl

Zawiadomienia

 

Zarząd Spółki pod firmą EuCO Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 361203203, NIP: 9512390664/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551053 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki eucofinanse.pl.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Zarząd Spółki pod firmą EuCO Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 361203203, NIP: 9512390664/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551053 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki eucofinanse.pl.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Zarząd Spółki pod firmą EuCO Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 361203203, NIP: 9512390664/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551053 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki eucofinanse.pl.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Zarząd Spółki pod firmą EuCO Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 361203203, NIP: 9512390664/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551053 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki eucofinanse.pl.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Zarząd Spółki pod firmą EuCO Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 361203203, NIP: 9512390664/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551053 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki eucofinanse.pl.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

EuCO FINANSE S.A.

Dane kontaktowe

ul. M. Kolbe 18 | 59-220 Legnica

+48 22 209 98 88

biuro@eucofinanse.pl

Szczegóły kontaktu
Treść wiadomości